ค่าธรรมเนียมและสวัสดิการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตร 45,000 บาท

แบ่งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ดังนี้

ในวันสมัครเรียน ชำระ 6,000 บาท

ในวันรายงานตัว ชำระ 9,000 บาท

ในวันเปิดเรียน ชำระ 10,000 บาท

ส่วนค่าใช้จ่ายที่เหลือ 20,000 บาท
ชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท

ผู้ปกครองเป็นสมาชิก ธกส. สามารถกู้เรียนได้

สวัสดิการการศึกษา(ฟรี)

ชุดฟอร์มชาย/หญิง/สาวประเภทสอง 2 ชุด

ชุดพละ 1 ชุด

รองเท้าคัชชูสีดำผู้ชาย/สีขาวผู้หญิง 1 คู่

หอพักชาย/หอพักหญิง ฟรี 6 เดือน

รถรับส่ง ระหว่างฝึกงาน

อุปกรณ์ประกอบการเรียน

มีวุฒิ ม.3 จะได้เรียนต่อ ม.ปลาย

กิจกรรมนอกสถานที่ ไม่มีเก็บเพิ่ม

แหล่งประโยชน์สำหรับนักศึกษา

โรงเรียนเชียงใหม่ การบริบาล ได้ให้ความช่วยเหลือนักเรียน ที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับหรับช่วยเหลือ

นักเรียนในหลายประเภท ดังนี้

ทุนการศึกษาประเภทให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
ทุนการศึกษาประเภทสนับสนุนการศึกษา โดยให้ทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาในบางส่วน
ทุนสวัสดิการ การศึกษา ทางโรงเรียน ได้จัดสรรงบประมาณการศึกษาบางส่วน ช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางสำหรับฝึกงาน เป็นต้น
ทุนกู้ยืมจาก ธกส. นักเรียนที่มีเป็นบุตร ธิดา ของสมาชิก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) และความประสงค์จะกู้ยืมเงินจากธนาคาร ธกส. เพื่อใช้เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถติดต่อขอรับเอกสารรับรองได้จากทางโรงเรียน โดยติดต่อได้ที่ส่วนงานแนะแนว โรงเรียนเชียงใหม่การบริบาล
ทุนการศึกษาจากภาคเอกชน ทางโรงเรียนเชียงใหม่การบริบาล ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนอื่นๆ ซึ่งให้การสนับสนุนทางด้านทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีความขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งทุนที่ได้รับการสนับสนุนมีหลายประเภท ทั้งทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ทุนการศึกษาแบบให้เฉพาะส่วน รวมทั้งการให้การสนับสนุนจนถึงการทำงาน ทุนการศึกษาจากแต่ละองค์กร นักเรียน สามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอรับทุนการศึกษาได้จากฝ่ายแนะแนว โรงเรียนเชียงใหม่การบริบาล ทุนสวัสดิการ (เงินกู้ยืมฉุกเฉิน)

ทางโรงเรียนเชียงใหม่การบริบาล ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายทางด้านการศึกษา สามารถติดต่อสอบถามเพื่อการบริการทางด้านสวัสดิการดังกล่าวได้ที่ฝ่ายแนะแนว โรงเรียนเชียงใหม่การบริบาล

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 065-2945958 , 093-592-2595 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเชียงใหม่ การบริบาล