กำหนดการเปิดรับสมัคร

ทางโรงเรียนเชียงใหม่ การบริบาล เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี สำหรับนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเปิดสอนในรอบต่างๆดังนี้
รอบที่ 1   เดือนมีนาคม
รอบที่ 2  เดือนมิถุนายน
รอบที่ 3  เดือนกันยายน
รอบที่ 4  เดือนธันวาคม
และภาคเรียนพิเศษเฉพาะวันเสาร์ เปิดรับทุกวัน

doc

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

1.   จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.  อายุ 17 ปี ขึ้นไป
3.  สัญชาติไหนก็เรียนได้ ไม่จำกัดเกรด
4.  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ

เอกสารการสมัครเรียน

1.   สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เรียน 2 ชุด
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา 2 ชุด
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแสดงเอกสารฉบับจริง 2 ชุด
5.  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 ชุด (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
5.  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5.  สำเนาใบประกาศรับรองการจบ 1 ฉบับ

วิธีการสมัคร

สมัครออนไลน์

นักเรียนสามารถ สมัครเรียน ผ่านทาง schoolcmb.com เมื่อทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการติดต่อกลับจากทางโรงเรียน เพื่อยืนยันการสมัครอีกครั้ง

กรอกใบสมัคร ด้วยตนเอง

เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ส่งใบสมัครมาที่ : โรงเรียนเชียงใหม่ การบริบาล(สมัครเรียน)
เลขที่ 253/8 ถนน ช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300