Head-about2

โรงเรียนเชียงใหม่ การบริบาล

สถานที่ตั้งอยู่ในโครงการริมปิงพลาซ่า เลขที่ 608 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นโรงเรียนเอกชน (นอกระบบ) ตามพระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 โดยอยู่ในความควบคุมการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเชียงใหม่ การบริบาลได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยใช้ชื่อ “โรงเรียนเชียงใหม่ การบริบาล” โดยมี คุณ สมภพ โนติ๊บ เป็นผู้รับใบอนุญาต และ มีนางสาว เสาวนีย์ เพียงพันธุ์สกุล เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งทางโรงเรียน เชียงใหม่การบริบาล จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้ช่วยทางการพยาบาล 840 ชั่วโมง อยู่ในที่ตั้งเป็นตึก จำนวน 4 ชั้น สามารถบรรจุนักเรียนเข้าเรียนได้จำนวน 120 คน โดยประมาณต่อรุ่น โรงเรียนเชียงใหม่ การบริบาลเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนภาคปกติ(จันทร์ – ศุกร์) จำนวน 4 รุ่นต่อปี และภาคสมทบ(เฉพาะวันเสาร์) จำนวน 4 รุ่นต่อปี

ปรัชญาของโรงเรียน

“ ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ ”

“ใฝ่เรียนรู้”

คุณลักษณะของผู้เรียนที่เสาะแสวงหาความรู้ ศึกษาค้นคว้า พัฒนาทักษะด้วยตัวเอง

“คู่คุณธรรม”

ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมั่นคงของจิตใจ มีความเมตตา กรุณา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงอยู่ในสังคมไทยอย่างมีความสุขและสามมารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

“เลิศล้ำวิชาการ”

การศึกษาตามแนวทฤษฎีที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนรู้ เหมาะสม ส่งเสริมศักยภาพโดยเน้นการสร้างความรู้แบบองค์รวมพัฒนาไปสู่ความเหมาะสม ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สร้างหลักการเรียนรู้ที่แท้จริง ให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข

วิสัยทัศน์ (VISION)

พัฒนาความรู้ นำไปสู่การประกอบอาชีพ

โรงเรียนเชียงใหม่การบริบาล มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการและสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ โดยเน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

พันธกิจ ( MISSION)

เพื่อสร้างสรรค์สร้างบุคลากรผู้ช่วยทางการพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สถานพยาบาลและธุรกิจบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ

เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความพร้อมทางด้านทักษะความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้จริง

เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ทางด้านการพยาบาลเบื้องต้นและสามารถต่อยอดการเรียนรู้ไปสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้

จัดการเรียนการสอนเบื้องต้นในวิชาชีพ ผู้ช่วยทางการพยาบาล (เน้นการสนองความต้องการของผู้เรียนและตำแหน่งงานรองรับเป็นสำคัญ) เพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้ช่วยทางการพยาบาล

จัดการเรียนการสอนวิชาชีพโดยรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ปริญญา ไม่จำกัดสาขา หรือ แผนกที่เรียนจบมาเข้าศึกษาต่อทันที โดยไม่มีการสอบเข้า ใช้เพียงการสัมภาษณ์

จัดการเรียนการสอนวิชาชีพตามความต้องการหรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนนอกระบบมอบหมาย

กิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการเรียนการสอน

  1. ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ชุมชน และหน่วยงานที่ประสานขอความร่วมมือ
  2. เป็นจิตอาสาในการร่วมบำเพ็ญประโยชน์กับชุมชน ทุกเทศกาลสำคัญ
  3. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ความรู้ทางการศึกษาต่อแก่นักเรียนทุกระดับชั้น
  4. เป็นสถานศึกษาที่มีกิจกรรมพัฒนาชุมชน และบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิหรือโรงเรียนในถิ่น ธุรกันดารเป็นประจำทุกรุ่นการศึกษา (4 กิจกรรมต่อปี)
  5. เป็นสถานศึกษาที่พร้อมให้ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ เช่น
    • การขอเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนต่าง ๆที่สนใจ
    • การขอความร่วมมือจากนักศึกษาช่วยงานการกุศลต่าง ๆ เช่น การวิ่งมินิมาราธอน การบริจาคโลหิต การออกหน่วยวัดความดันในงานกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น