ระยะเวลาเรียน 840 ชั่วโมง

ประชากรโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งนั่นหมายถึงจะมีประชากรที่เข้าสู่วัยสูงอายุมากขึ้น และมีศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ Nursing Home ที่เปิดสำหรับดูแลผู้สูงอายุขึ้นมากมาย และกำลังต้องการพนักงานดูแลผู้สูงอายุจำนวนมาก แต่ด้วยสายอาชีพนี้จำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เฉพาะทาง จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับหลายๆ คนที่กำลังต้องการศึกษา และมีอาชีพที่มั่นคงในสายอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ โรงเรียนเชียงใหม่ การบริบาล จัดหลักสูตรวิชาพนักงานโรงพยาบาลสาขาวิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุ

ระยะเวลาเรียน 840 ชั่วโมงโดยจะได้เรียนกับอาจารย์พยาบาลวิชาชีพตัวจริง สถานที่ฝึกงานในโรงพยาบาลจริงๆ นอกจากการดูแลผู้สูงอายุแล้วยังสอดคล้องการดูแลเด็กเล็กอีกด้วย

การเรียนการสอนจะแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การเรียนการสอนจะเน้นคุณภาพจากอาจารย์ที่เป็นแพทย์พยาบาลโดยตรง ปฏิบัติงานจริงโดยแบ่งการเรียนดังนี้

ภาคทฤษฎี

ศึกษาภาคทฤษฎี 420 ชม. โดยทีมอาจารย์พยาบาลผู้มีประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพยาบาลขั้นพื้นฐาน การดูแลผู้ป่วย การดูแลผู้สูงอายุ และเด็ก รวมไปถึงยังมีการทดอบเพื่อฝึกทักษาทางด้านการพยาบาลให้เกิดความชำนาญก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานจริง

ภาคปฏิบัติ

ศึกษา ภาคปฏิบัติ 420 ชม. ฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลต่างๆ โดยนักเรียนสามารถเลือกสถานที่ฝึกงานได้ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ หรือ จังหวัดอื่น รวมทั้งใน กรุงเทพมหานคร นักศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาจากภาคทฤษฏี มาฝึกปฏิบัติให้กเกิดทักษะ และความชำนาญ โดยฝึกปฏิบัติตามแผนกต่างๆ ของสถานพยาบาล โรงพยาบาล

เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้ช่วยทางการพยาบาล ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยการพยาบาล สามารถปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชนได้ทั่วประเทศ รวมถึงศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และมีโอกาสไปทำงานในต่างประเทศ

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาล 840 ชั่วโมง

โรงเรียนเชียงใหม่ การบริบาล สอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (NA) โดยทีมคณาจารย์พยาบาลที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และทักษะที่สำคัญต่างๆ ที่ต้องใช้สำหรับการทำงานในโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวสู่วิชาชีพด้านการพยาบาลอย่างมั่นคง

ภาคทฤษฎี

ศึกษาภาคทฤษฎี 420 ชม. โดยทีมอาจารย์พยาบาลผู้มีประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง

ภาคปฏิบัติ

ศึกษา ภาคปฏิบัติ 420 ชม. ฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลต่างๆ โดยนักเรียนสามารถเลือกสถานที่ฝึกงานได้ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ หรือ จังหวัดอื่น รวมทั้งใน กรุงเทพมหานคร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยเภสัช 80 ชั่วโมง

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะเน้นการฝึกฝนให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะเฉพาะทางด้านการทำงานเป็นผู้ช่วยเภสัชกรในห้องยาของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการจำนวนมาก สามารถทำงานได้ทั้งในโรงพยาบาลรัฐ เอกชน หรือคลินิก หางานง่าย มีรายได้ดี มีเงินไว
การเรียนการสอนจะแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การเรียนการสอนจะเน้นคุณภาพจากอาจารย์ที่เป็นแพทย์พยาบาลโดย และเภสัชกรตรง ฝึกปฏิบัติงานจริงในแผนกเภสัชกรรมของโรงพยาบาล เรียนจบแล้วสามารถเลือกทำงานได้ทั้งในโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก บริษัทยา ร้านขายยาได้ทั่วประเทศ

ภาคทฤษฎี

นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพยาบาลขั้นพื้นฐาน เช่น การแบ่งกลุ่มยา การออกฤทธิ์ของยา อันตรายของการใช้ยา การจัดยาตามใบสั่งแพทย์ ตลอดจนการจัดเก็บยา รวมถึงยังมีการทดสอบเพื่อฝึกทักษาทางด้านการพยาบาล ให้เกิดความชำนาญก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาล

ภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาจากภาคทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะ และความชำนาญ โดยฝึกปฏิบัติที่แผนกเภสัชกรของสถานพยาบาล โรงพยาบาล เช่น การจัดยาให้คนไข้ การจัดเก็บยา

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตกรรม 80 ชั่วโมง

สำหรับคนที่อยากทำงานในแผนกทันตกรรม หรือคลินิกทันตกรรม โรงเรียนเชียงใหม่ การบริบาล เปิดหลักสูตรผู้ช่วยทันตกรรม ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้ฝึกทักษะประสบการณ์เพื่อเข้าทำงานในแผนกทันตกรรมได้ทุกแห่ง ทั้งในโรงพยาบาล และคลินิกเอกชนซึ่งกำลังต้องการพนักงานเฉพาะทางด้านนี้จำนวนมาก หางานง่าย มีรายได้ดี และไว
การเรียนการสอนจะแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การเรียนการสอนจะเน้นคุณภาพจากอาจารย์ที่เป็นแพทย์พยาบาลโดยตรง ฝึกปฏิบัติงานจริงในแผนกทันตกรรมของโรงพยาบาล คลีนิคทันตกรรม เรียนจบแล้วสามารถเลือกทำงานได้ทั้งใน โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และคลีนิคทันตกรรม ได้ทั่วประเทศ

ภาคทฤษฎี

นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพยาบาลขั้นพื้นฐาน การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น

ภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาจากภาคทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะ และความชำนาญ โดยฝึกปฏิบัติที่แผนกทันตกรรมของโรงพยาบาล คลีนิคทันตกรรม เช่น การช่วยเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การส่งรับเครื่องมือดูดน้ำลาย ผสมวัสดุต่างๆ พิมพ์ปาก เทปูน X-Ray ล้างฟิล์ม ทำความสะอาดฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยห้อง lab 80 ชั่วโมง

การเรียนการสอนจะแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การเรียนการสอนจะเน้นคุณภาพจากอาจารย์ที่เป็นแพทย์พยาบาลโดยตรง ฝึกปฏิบัติงานจริง เรียนจบแล้วสามารถเลือกทำงานได้ทั้งใน โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน ได้ทั่วประเทศ

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยศูนย์ความงาม 80 ชั่วโมง

การเรียนการสอนจะแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การเรียนการสอนจะเน้นคุณภาพจากอาจารย์ที่เป็นแพทย์พยาบาลโดยตรง ฝึกปฏิบัติงานจริง เรียนจบแล้วสามารถเลือกทำงานได้ทั้งใน โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์ความงาม คลีนิกความงาม ได้ทั่วประเทศ

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยห้องกายภาพ 80 ชั่วโมง

การเรียนการสอนจะแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การเรียนการสอนจะเน้นคุณภาพจากอาจารย์ที่เป็นแพทย์พยาบาลโดยตรง ฝึกปฏิบัติงานจริง เรียนจบแล้วสามารถเลือกทำงานได้ทั้งใน โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น